Iron Chef

Asparagus

"Mr. Gourmet," Mita Morio, brings Japan's top vegetable chef, Toshiro Komine to kitchen stadium to challenge Iron Chef Sakai. (Episode: IC1E19)