The Galloping Gourmet

Kaikoura & Tohera Soup

Kaikoura & Tohera Soup (Episode: GA0077)