Alton: NIC Pantry Peek

(02:16)

More Next Iron Chef|  On a pantry tour, Alton introduces the tomatillo, plantain and wasabi.