Advertisement

Alton: NIC Pantry Peek

(02:16)

On a pantry tour, Alton introduces the tomatillo, plantain and wasabi.

More Next Iron Chef
Show:
The Next Iron Chef