Advertisement

Judge Symon Says, Ep. 8

(01:29)

Iron Chef Symon hits Kitchen Stadium for the final Next Iron Chef showdown.

Next Iron Chef videos