Souffled Pumpkin Pancake

(05:26)

Get the recipe|  Paula makes a brunch of souffled pumpkin pancake and brown sugar bacon.