Season 1, Episode 19

Asparagus

"Mr. Gourmet," Mita Morio, brings Japan's top vegetable chef, Toshiro Komine to kitchen stadium to challenge Iron Chef Sakai.
See Tune-In Times

Previous Episode

Taro Potato

Next Episode

Battle of the the Egg

On TV

What's New

Latest Stories