Episode Eight

Next Iron Chef Recap, Ep. 8

The final challenge on Next Iron Chef, season 4: who will reign supreme?