Sweet Potato Pie

Sweet Potato Pie

Advertisement
Sweet Potato Pie
(04:07)

Alton shows how to make his extremely simple yet tasty sweet potato pie.

Get the recipe